Choď na obsah Choď na menu
 


Finančná komisia

Komisia finančná

 

Zloženie komisie:       Magdaléna Bučková             predseda

                                   Mária Rošková                        člen

                                   Mária Bírešová                        člen

 

Náplň práce komisie:

-vypracováva stanoviska k návrhu rozpočtu, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania

-zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu

-zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním

-vypracováva stanoviska k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo miestnych poplatkov

-vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov

-zaujíma stanoviska pred rozhodnutím o prijatí úveru, alebo pôžičky

-vyjadruje sa k návrhu platového poriadku pracovníkov miestneho úradu a podieľa sa na kontrole jeho dodržiavania

-zaujíma stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku

-prerokováva návrhy majetkových účasti na podnikaní iných právnických a fyzických osôb

-navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť

-posudzuje návrhy a poskytuje súčinnosť pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhu územného plánu, investícií, rozvojového programu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

 

                                                                                                                            Ing. Ján Krucovčin

                 starosta obce

 

V Stankovciach, 26.1.2011